ALAPFOKÚ NYELVVIZSGA PhD HALLGATÓK RÉSZÉRE

A PTE INYK a PTE kari doktori szabályzatokhoz illeszthető alapfokú nyelvvizsgát dolgozott ki, amelyet elsősorban azon PhD képzésben résztvevő hallgatóknak ajánl, akik egy másik idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával már rendelkeznek, és második nyelvtudást igazoló dokumentumként elfogadható számukra a B1-es szintű, nem akkreditált alapvizsga.

PHD-NYELVVIZSGA LEÍRÁSA

14 választható vizsganyelv:

angol, német, magyar (mint idegen nyelvből nem magyar állampolgároknak), bolgár, cseh, francia, horvát, lengyel, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák

Évente két vizsgaidőszak: tavaszi (márciusban), őszi (szeptemberben)

A VIZSGA CÉLCSOPORTJA

Bármely szakterület doktori programjának hallgatói, akik második idegen nyelvből kívánnak vizsgázni. A vizsga a mindennapi élet valós szituációiban való eligazodáshoz szükséges idegen nyelvi kommunikációs készség elsajátítását motiválja.

A VIZSGA SZINTBESOROLÁSA

A vizsga követelményei összhangban vannak a KER, az Európai Tanács Közös Európai Referenciakeretének B1-es szintleírásaival.

A VIZSGA CÉLJA

A B1 szintű nyelvvizsga négy készségen mért alapfokú nyelvtudást igazol.

Azok a vizsgázók felelnek meg e szint követelményeinek, akik a vizsga során bizonyítják, hogy ismert témákhoz kapcsolódó gyakori élethelyzetekben megértik a beszélt és az írott nyelvet, ki tudják fejezni magukat szóban és írásban. Meg tudnak fogalmazni szóban és írásban élményeket, eseményeket és azok sorozatát, érzelmeket, kívánságokat, véleményeket, valamint tudnak követni és meg tudnak magyarázni álláspontokat, terveket.

A VIZSGA FELÉPÍTÉSE ÉS IDŐBEOSZTÁSA

A vizsgarészek a négy nyelvi készséget mérik, a mérési egységek önállóak. Készségenként egy feladat:

  • OLVASÁSKÉSZSÉG
  • ÍRÁSKÉSZSÉG
  • BESZÉDÉRTÉS
  • BESZÉDKÉSZSÉG

A VIZSGA:

OLVASÁSKÉSZSÉG: egy 300-350 szavas terjedelmű szövegből álló, 10 itemes objektív feladat. Szöveg típusa: újságcikk, magánlevél, blogbejegyzés, hirdetés, prospektus, tájékoztató anyag.

ÍRÁSKÉSZSÉG: egy, irányítási szempontok által megadott, 100 szavas fogalmazás írása. A szöveg típusa: elektronikus levél, személyes beszámoló, üzenet, bejegyzés (honlapra, fórumra). A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható.

BESZÉDÉRTÉS: egy hangzó szöveg alapján összeállított 10 itemes objektív feladat. A szöveg típusa: társalgás, hírek, tájékoztató műsor, beszámoló, interjú.

BESZÉDKÉSZSÉG: Egy 10 perces szóbeli interjú, mely az életszerűséget, a valós helyzetek rekonstruálását törekszik megvalósítani.

A vizsgaszövegek szemi-autentikus/autentikus szövegek, melyek a mindennapi élet jellegzetes szövegtípusai. A vizsgán a beszédértés-feladatok szövegeit digitális hanghordozóról jó minőségben kétszer hallják a vizsgázók.

Az életszerűséget, a valós helyzetek rekonstruálását törekszünk megvalósítani a produktív nyelvi teljesítményt mérő feladatokban, így a fogalmazási feladatok irányítási szempontjainak kijelölésénél is.

A receptív készségek esetében a szövegek jellemzői a következők:

– az olvasáskészségnél a feladat szövegének és a feladatának szószáma együttesen adja a szintenként megadott össz-szószámot (ide nem értve a minta szószámát);

– a beszédértésnél a feladat szószáma nem tartozik bele az össz-szószámba. Indokolható esetben max. 10%-kal túlléphető a maximális szószám az itemek optimális elrendezése, az ideális itemsűrűség érdekében

A VIZSGA IDŐTARTAMA

Olvasáskészség és íráskészség vizsgarész együttesen: 40 perc
Beszédértés vizsgarész: 15 perc
Beszédkészség vizsgarész: 10 perc

SIKERES VIZSGA

Amennyiben a vizsgázó a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot, akkor a sikeres vizsgáról igazolást kap.

A VIZSGA DÍJA: 10.000 Ft

ON-LINE JELENTKEZÉS